Internet of Water Flanders als deel van de oplossing

Met Internet of Water Flanders bieden we alle waterbeheerders een realtime opvolging van specifieke indicatoren over hun waterkwaliteit. Dat zorgt voor nieuwe inzichten en meer flexibiliteit en uiteindelijk ook voor een optimaler beheer 

De permanente datastroom afkomstig van de sensoren is een optimale voeding voor algoritmes en hydrologische modellen. Beheerders van onze waterbronnen kunnen daarop inspelen bij waterinname, het leveren en hergebruiken van gezuiverd afvalwater en hemelwater, het hergebruik van effluent voor irrigatie, het oppompen van water in kanalen, de inrichting van nieuwe bufferbekkens, … 

Concreet kunnen we belangrijke wateruitdagingen waar Vlaanderen mee kampt in de komende jaren sneller en gerichter aanpakken: verzilting en lozingen op oppervlaktewater.

Verzilting

In een aantal streken kampt Vlaanderen met de gevolgen van verzilting: aan onze kust en in onze polders, maar ook in de havengebieden en kanalen, en een gebied op de linkeroever van de Schelde. 

Het grondwater in het kust- en poldergebied is van nature verzilt waardoor er zowel zoet, brak als zout water aangetroffen wordt. Door droogte en een lage grondwaterstand neemt het zoutgehalte in de bodem, het grondwater en het oppervlaktewater toe. Dat wordt verzilting genoemd.  

De verziltingskaarten in Vlaanderen vandaag zijn momentopnames. De sensoren van Internet of Water Flanders zullen de elektrische geleidbaarheid (EC) in het water meten en dat is een goede indicator voor verzilting.

Welke bijdrage levert Internet of Water Flanders bij het bekampen van verzilting? 

 Het fijnmazige sensorennetwerk van Internet of Water Flanders laat toe om: 

-op diverse locaties in de polders de verziltingstoestand in kaart te brengen in oppervlaktewater en of grondwater 

-de verandering van de verzilting in functie van de tijd te volgen in realtime 

-de verzilting als indicator van droogte in de tijd op te volgen 

-de waterhuishouding en sturing van het watersysteem in de polders aan te passen in functie van wijzigende condities (bv. hoog- en laagwater episodes) 

-de mogelijke impact op het gebruik van oppervlaktewater als irrigatiewater of drenkwater (vee) in te schatten en op te volgen 

-interacties tussen grondwater en oppervlaktewater te bestuderen 

-real-time voorspellingen te maken van de verziltingstoestand 

-gericht advies in kader van crisisbeheer en noodplanning

-de verziltingskaarten te evalueren en waar mogelijk bij te sturen

 

Beeld VISITFLANDERS

Lozingen op oppervlaktewater

Een goede opvolging van lozingen in oppervlaktewater is cruciaal om de verontreiniging van ons leefmilieu te beperken. Internet of Water Flanders kan die opvolging sneller en effectiever maken. De sensoren kunnen niet enkel de impact van lozingen van huishoudelijk afvalwater (RWZI)en industrieel afvalwater, in kaart brengen, maar ook de impact bepalen van overstorten en incidentele lozingen of calamiteiten.

Vandaag worden alle gegevens omtrent de waterkwaliteit, de waterbodem, lozingen van afvalwater in oppervlaktewater en overstorten verzameld door VMM en beheerd en ter beschikking gesteld via het Geoloket Waterkwaliteit.

 

Welke bijdrage levert Internet of Water Flanders bij de opvolging van lozingen?

De sensoren van Internet of Water Flanders meten elektrische geleidbaarheid (EC), zuurtegraad (pH) en temperatuur. Deze parameters meten niet de volledige set waterkwaliteitskenmerken, maar geven wel een goede indicatie van de impact van een lozing op het oppervlaktewater. Er wordt gemeten op het effluent, aan overstorten en in de ontvangende waterloop – zowel stroomopwaarts als stroomafwaarts vanaf het lozingspunt.

Internet of Water Flanders zorgt voor:

– een fijnmaziger meetnet van online sensoren voor de continue opvolging van de impact van lozingen op de waterkwaliteit

– een hogere meetfrequentie en real-time meting zodat snel kan ingegrepen worden in het geval van een incident

– de mogelijkheden tot bijsturing van waterzuiveringsinfrastructuur in functie van de kwaliteit van het effluent en de bijhorende impact op de ontvangende waterloop

– een aanvullend meetnet naast de bestaande meetnetten waarbij het Internet of Water Flanders meetnet een deel van de bestaande meetnetten kan optimaliseren een ook kan dienen om incidenten te signaleren

– een evaluatie van de bruikbaarheid van RWZI effluent bij het vermijden van droogte en het sluiten van de watercyclus. Die evaluatie gebeurt in functie van de gewenste effluentkwaliteit en de kosten die hiermee gepaard gaan.

– een real-time voorspelling van de waterkwaliteit

– een gericht advies in kader van crisisbeheer en noodplanning

-een onafhankelijke schatting van hydraulische parameters (stroomsnelheid) op basis van de meting van elektrische geleidbaarheid (EC) door de Internet of Water Flanders sensoren.