Droogte in Vlaanderen…hoe Internet of Water Flanders een verschil kan maken

De droogte teistert Vlaanderen al voor het vierde opeenvolgende jaar. Dat zorgt voor waterschaarste en lage grondwaterstanden. Het heeft ook andere negatieve gevolgen zoals de verzilting van het grond- en oppervlaktewater in kustgebieden en havens. Met de uitbouw van Internet of Water Flanders (IoW) zal onze regio over enkele jaren via een netwerk van IoT-sensoren permanent en in realtime een aantal waterkwaliteitparameters – waaronder het zoutgehalte – opvolgen. Dit zal de overheid en andere stakeholders ondersteunen bij het nemen van efficiënte maatregelen. 

In de polders zorgt de droogte voor het verkleinen van de zoetwaterbel die bovenop het zoute (diepere) grondwater ligt. Bij droge periodes krijgen we dus meer verzilting. Een andere oorzaak van verzilting is de intrusie van zeewater langs rivieren en kanalen, bijvoorbeeld aan sluizen. Ook hier speelt droogte een belangrijke rol: deze intrusie wordt sterker wanneer er onvoldoende debiet op de waterloop zit.

Sturen van waterstromen

Via sensoren en modelapplicaties zullen we beter kunnen opvolgen waar verzilting optreedt of zal optreden. Omdat de gegevens hierover onmiddellijk beschikbaar zijn, kunnen snellere en meer efficiënte waterbeheersmaatregelen genomen worden. Bijvoorbeeld het sturen van waterstromen via peilbeheer in de polders of het inzetten van RWZI effluent om zoutwaterstromen weg te spoelen, het opereren van sluizen om intrusie te minimaliseren.  Sensordata kunnen ook aangeven of effluent een hogere of lagere zoutconcentratie heeft dan de ontvangende waterlopen, zodat we kunnen afwegen of het lozen ervan een positief of negatief effect heeft op verzilting.

Het realtime opvolgen van verzilting vermindert ook de impact ervan op watergebruikers. Zo wordt het bijvoorbeeld mogelijk om de verzilting van de Ijzer in West-Vlaanderen of de situatie in onze kanalen en havengebieden beter op te volgen. Bij het innemen van water in de waterproductiecentra, zoals dat van de Blankaart (Diksmuide) of waterintensieve industrie in de havens kan men er dan rekening mee houden. 

De Ijzer in Nieuwpoort (Beeld: Toerisme Vlaanderen)