Internet of Water Flanders verzamelt stakeholders rond lozingen op oppervlaktewater

Lozingen op oppervlaktewater zijn naast verzilting een belangrijke use case van Internet of Water Flanders (IoW). Om de problematiek en al haar facetten te leren kennen en onze sensortechnologie en slimme applicaties zo goed mogelijk te ontwikkelen voor deze uitdaging, organiseerde projectpartner Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) op 5 juni een online workshop met 59 stakeholders uit Vlaanderen en Nederland.

Wegens de geldende CORONA maatregelen werd geopteerd voor een online workshop. Daarbij zagen we erop toe dat het interactieve aspect niet verloren ging en was er ruim tijd om met de aanwezige stakeholders te overleggen.

Overstorten en incidentele lozingen
In deze workshop lag de focus op lozingen op oppervlaktewater door incidentele lozingen (illegale lozingen en incidenten) en het gebruik van overstorten. Overstorten zijn openingen in een gemengd rioleringsstelsel waarlangs bij hevige en/of langdurige regen het overtollige afval- en regenwater wordt afgevoerd in de waterloop, om wateroverlast in het rioolstelsel te voorkomen.

Beide problematieken vormen een belangrijke uitdaging om tot een betere waterkwaliteit te komen. Internet of Water Flanders zou nog betere data kunnen aanbieden met realtime monitoring en de ontwikkeling van specifieke applicaties voor het waterbeheer om tot concrete acties over te gaan.

Dialoog en uitwisseling
Diverse stakeholders die betrokken zijn bij lozingen op oppervlaktewater – of er de gevolgen van ondervinden – werden voor de workshop uitgenodigd om mee na te denken over hoe Internet of Water Flanders een oplossing kan bieden voor hun specifieke uitdagingen. De deelnemers overlegden over de meerwaarde van sensortoepassingen bij de aanpak van de problematiek en dachten ook na over welke eigenschappen en mogelijkheden de sensoren en de data-applicaties moeten hebben.

De projectpartners startten de workshop met een overzicht van de geboekte vooruitgang, gevolgd door een algemene toelichting over de use cases van de IoW-projectpartners VMM, Aquafin en De Watergroep rond lozingen. Vervolgens kregen de deelnemers de kans om een eigen use case te pitchen.

Grensoverschrijdende samenwerking
De Nederlands-Limburgse drinkwaterproducent WML, vertegenwoordigd door Peter van Diepenbeek en RIWA Maas (de vereniging van bedrijven die uit Maaswater drinkwater produceren) vertegenwoordigd door Maarten van der Ploeg benadrukten het belang van grensoverschrijdende realtime metingen in het Maasbekken voor drinkwaterproductie.
Een goede oppervlaktewaterkwaliteit is essentieel voor een veilige en efficiënte drinkwaterproductie, zowel bij ons als in Nederland. Kennis over vervuiling afkomstig van overstorten of RWZI-effluent, maar vooral van incidentele lozingen is daarbij belangrijk. Enkel door grensoverschrijdende en realtime metingen en opvolging kunnen we tot een efficiënt waterbeheer in een schone Maaswaterketen komen, betoogden beide sprekers.

Brainstormsessies 

In het tweede deel van het programma brainstormden de deelnemers in vier groepen over hoe de Internet of Water Flanders sensoren kunnen bijdragen aan een oplossing voor zowel incidentele lozingen als vervuiling door overstorten.

Bij overstorten is er vooral nood aan meer kennis van de werking: hoe vaak treden overstorten in werking? En wat is de impact op de ontvangende waterloop?

Wat de incidentele lozingen betreft is er vooral vraag naar een realtime opvolging met alarmen, zodat er snel maatregelen genomen kunnen worden.

Klik hier voor de presentaties die tijdens de online workshop gedeeld werden en het uitgebreide rapport van de workshop.