De weg naar een Internet of Water

We trapten het stakeholderevent van Internet of Water Flanders op 8 december 2022 af met een openingswoord door Bernard De Potter, administrateur-generaal van de Vlaamse Milieumaatschappij. Hij vat de objectieven van het project raak samen in drie kernwoorden: data, ecosystemen, maatschappelijke uitdagingen.

Daar pikt minister voor Innovatie Jo Brouns op in; hij benadrukt het belang van data voor de ontwikkeling van nieuwe toepassingen, modellen en algoritmes. Die datagedreven technologie heeft bovendien het potentieel om over te stromen naar andere sectoren. Daar gaat Jan Adriaenssens, hoofd Public Technology bij imec op verder, en schetst IoW als voorbeeld van een systeemproject: ‘Een Internet of Water behelst elke stap van chip tot beslissing. Een fijnmazig meetnet dat live data doorstuurt stelt niet alleen uitdagingen aan de ontwikkeling en integratie van robuuste sensoren.. ‘Het gaat ook over de installatie en onderhoud die kwalitatieve datastromen moeten garanderen, over de data bij elkaar brengen in een gebruiksvriendelijk platform en over algoritmes om die data om te zetten naar bruikbare inzichten. IoW Flanders heeft al geleid tot zeer concrete resultaten waar we nu op het terrein de vruchten van plukken’, legt Piet Seuntjens uit, Programmamanager Digital Water bij VITO.

Die resultaten werden enerzijds uit de doeken gedaan in de sessies over de toepassingen voor verzilting en overstorten. Anderzijds lieten stakeholders hun stem horen in de verdere ontwikkeling van de governance en het IoT-platform van Internet of Water Flanders.

IoW the way forward

  1. Er ligt een plan klaar om het netwerk uit te breiden met 100-tal nieuwe locaties. We zijn gestart met het verziltingsmeetnet uit te breiden in poldergebieden en rond waterproductiecentrum de Blankaart. Verder bundelen Aquafin en VMM de krachten zowel binnen als buiten het IoW-project om meer overstorten te bemeten, alsook extra rioolwaterzuiveringsinstallaties. Na uitvoerig testen, weten we dat de chip-gebaseerde onderzoekssensor van imec betrouwbare data levert voor temperatuur en geleidbaarheid. Nu kunnen we deze sensoren dus ook op zichzelf gebruiken om meer data te capteren naast commerciële sensoren die ook nog andere parameters meten zoals pH, zuurstof en nitraatgehalte.

  2. Daarnaast ontwikkelt projectpartner VITO in Internet of Water Flanders proof of concept (POC) applicaties op de pilootdata om…
  • Semi-automatisch de kwaliteit van sensordata te beoordelen en te valideren
  • De sensordata te interpoleren in tijd en ruimte 
  • De verziltingsindicator gebruiksvriendelijk beschikbaar te stellen via een webtoepassing
  • Patronen te herkennen en zo events zoals overstorten te detecteren
  • Voorspellingen te maken over veranderingen in de waterkwaliteit op basis van de sensorische metingen.

3. Het IoW dataplatform zal verder doorontwikkeld en geoptimaliseerd worden in beheer van de Vlaamse Milieumaatschappij, met reflecties uit het breed stakeholderveld. 

4. In kader van de Vlaamse Smart Data Space wordt verkend hoe geconnecteerd kan worden naar andere data spaces. Hierbij kan IoW als vliegwiel fungeren voor nieuwe initiatieven. Het governancevraagstuk wordt hierbij ook concreet binnen Internet of Water Flanders opgepikt: we leggen de kosten en baten van een sensornetwerk in de schaal om de rollen te verdelen in de verdere exploitatie van het netwerk. Wordt vervolgd!

Wil je als eerste op de hoogte zijn? Schrijf je onderaan deze pagina in op de Internet of Water Flanders nieuwsbrief, en volg het project op sociale media.